Geschiedenis

In november 1908 ontstaat de fanfare uit het mannenkoor 'St.Joseph'.

Oprichting

Op 18 juli werd er in de gemeente een rondgang gehouden om gelden in te zamelen om de eerste kosten van de oprichting te dekken. Ofschoon Merkelbeek destijds amper 700 inwoners had, bracht deze rondgang het voor de tijd respectabele bedrag van fl. 487,-- op.
De eerste instrumenten werden besteld en op 4 november in ontvangst werden genomen, de fanfare was een feit geworden. Onder leiding van de eerste dirigent Jean Douven werd ijverig en met veel wilskracht gerepeteerd en op 26 november 1908 hoorden de inwoners van Merkelbeek de eerste fanfare-klanken. De fanfare had haar eerste openlijk optreden ingezet met de mars 'Le Premier'. Tegelijk met dit optreden werd ook de Drapeau aan de fanfare overgedragen, die tot dan toe aan het voormalig zangkoor 'St.Joseph' toebehoorde.

In 1912 overleed betrekkelijk jong de deskundige en energieke dirigent Jean Douven, hij werd opgevolgd door J. Knooren. Onder zijn bekwame leiding groeide de fanfare uit tot 26 leden en beleefde een tijd van grote bloei.
Hij nam in 1914 ontslag en werd opgevolgd door Th. Kessels uit Sittard. In 1915 blijkt de eerste wereldoorlog ook zijn neerslag te hebben op het Merkelbeekse muziekleven. Door de mobilisatie ging het aantal leden achteruit en maakte de vereniging moeilijke tijden door. Eind 1915 werd A v.d. Berg benoemd tot dirigent en onder zijn leiding neemt het aantal jongere muzikanten weer toe. De fanfare gaat een nieuwe bloeiperiode tegemoet.

De 20/30-er jaren

Bij het 15 jarig bestaansfeest in 1922 (de vereniging heeft dan 28 leden) werd een festival
gehouden waaraan 17 zusterverenigingen deelnamen. In 1926 nam A v.d. Berg ontslag als dirigent en werd opgevolgd door Alb. v.d. Camp die al vanaf de oprichting lid was en sinds 1921 onder-dirigent was. Onder zijn leiding bleef de fanfare de ingeslagen weg volgen en bereikte aldus een schitterend hoogtepunt bij het 25 jarig bestaansfeest. Dit werd op 28 mei 1933 gevierd met een groot festival, hieraan namen 27 verenigingen deel. Bij dit feest werden de leden voor het eerst met nieuwe uniformen en petten uitgedost.

In de jaren die hierop volgden werd hard gewerkt om de muzikale prestaties verder op te voeren. Deze ijver vond zijn bekroning in 1937 toen de fanfare op het muziekconcours te Helden-Panningen zijn eerste prijs in de derde afdeling behaalde. Bij het 30 jarig bestaan in 1938 werd er weer een festival gehouden, hieraan namen 22 verenigingen deel. Deze viering werd besloten met een grandioos vuurwerk. De mobilisatie in 1939 riep meerdere leden in militaire dienst wat een gevoelig verlies voor de vereniging betekende. Het uitbreken van de tweede wereldoorlog maakte een eind aan alle verenigingsactiviteiten.

Na de bevrijding

Direct na de bevrijding worden de instrumenten weer opgenomen. Een groot aantal jonge krachten meldde zich aan en vol vuur ging het weer voorwaarts. In 1948 werd een nieuwe mijlpaal bereikt, het 40 jarig bestaan. Dit werd op grootse wijze gevierd en bij deze gelegenheid werd aan dirigent Alb. v.d. Camp het kruis van verdienste uitgereikt voor het vele werk dat hij voor de vereniging in vaak moeilijke tijden verrichte.

In 1955 werd deelgenomen aan het Internationaal Muziekconcours te Bree. Er werd een eerste prijs met lof van de jury behaald en bovendien werd in de erewedstrijd de ereprijs behaald. In 1957 werd deelgenomen aan het bondsconcours te Heer, in de eerste afdeling werd een tweede prijs behaald.

De 50/60-er jaren

Tijdens de viering van het 50 jarig bestaansfeest in 1958 werd met enige weemoed
afscheid genomen van dirigent Alb. v.d. Camp die dan 50 jaar lid is en 32 jaar directeur. Hij werd als dirigent opgevolgd door de heer W. Cobben. De nog jonge directeur gaat energiek te werk. Dat zijn benoeming een goed besluit is geweest blijkt uit het feit dat een jaar na zijn benoeming op het bondsconcours te Schinnen in 1959 met 312 punten in de eerste afdeling een eerste prijs met promotie naar de afdeling uitmuntend wordt behaald. Dirigent W.Cobben weet de stijgende lijn erin te houden; in 1961 wordt op het bondsconcours te Gronsveld in de afdeling uitmuntend een eerste prijs behaald.

In 1962 wordt het hele korps in uniform gestoken. De vereniging telt dat 40 muzikanten. Dat de fanfare met haar muzikale leider nog niet aan het eindpunt van haar muzikaal kunnen is wordt in 1963 bewezen doordat zij op het bonsconcours te Bocholtz een eerste prijs met promotie behaald naar de Ereafdeling. In datzelfde jaar wordt het 50jarig bestaansfeest gevierd waarbij voorzitter A.Latten wordt gehuldigd bij zijn 50 jarig lidmaatschap.

In 1966 wordt deelgenomen aan het bonsconcours te Spaubeek waar een eerste prijs met promotie wordt behaald naar de Superieure afdeling. De energie en de wilskracht van dirigent en leden schijnt niet op te kunnen, in hetzelfde jaar wordt deelgenomen aan het WMC te Kerkrade. Dit wordt beloond met een eerste prijs. Onder de deskundige leiding van de heer W. Cobben is de fanfare dan in 8 jaar tijd vanuit de derde afdeling geklommen naar de hoogste, de Superieure afdeling. Dat de fanfare zich ook aan de tijd aanpast zien we in 1968 wanneer het korps wordt gecompleteerd met een drumband. Een gevolg hiervan is ook dat er sinds 1969 jaarlijks een drumbandfestival wordt gevierd. Dat de fanfare de hoge plaats op de muzikale ladder waard is, wordt getoond op het bondsconcours te Valkenburg in 1971, alwaar de eerste prijs in Superieure afdeling wordt behaald.

De 70-er jaren: een nieuw vaandel

In 1973 wordt het 65 jarig bestaansfeest gevierd, op de inmiddels voor Merkelbeek grootse wijze. Voorzitter A. Latten wordt tijdens dit feest gehuldigd ivm het feit dat hij 60 jaar lid en 25 jaar voorzitter is. Tijdens de reünie van Merkelbekenaren en oud-Merkelbekenaren wordt door burgemeester J.J.Th. Clement namens inwoners en oud-inwoners een nieuwe drapeau aan de vereniging aangeboden. Aan het einde van het jaar 1973 legt de heer A. Latten het voorzittersschap van de vereniging neer en wordt dat opgevolgd door de heer P. Daniels.

Het derde lustrum van de kapel de 'Hölter Jonge' wordt in 1974 gevierd. In dat jaar komen ze ook in bezit van een compleet kapeluniform. Door spontane inzet van de Merkelbeekse bevolking wordt het in 1975 mogelijk om het korps en de drumband van nieuwe uniformen te voorzien. Met het behalen van de tweede prijs in de Superieure afdeling op het bondsconcours te Heksenberg weet de fanfare zich in 1976 te handhaven in de Superieure afdeling. Ook dat jaar wordt door de drumband deelgenomen aan het concours te Heerlen en wordt beloond met een eerste prijs in de derde divisie.

Het 70 jarig bestaan wordt in 1978 gevierd met een 5 daags festival. Als hoogtepunt mag
worden aangemerkt de organisatie van een drumbandconcours van de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland waaraan liefst 17 verenigingen deelnamen. In 1979 wordt een 3 daagse muziekreis ondernomen naar Reil a.d. Mosel waar de fanfare eregast is bij de viering van het 50jarige jubileum van de Musikverein Reil. In verband met drukke werkzaamheden neemt de heer Fr.Cobben in december 1979 afscheid als drumband-instructeur welke functie hij vanaf de oprichting in 1968 vervulde.

De 80-er jaren

Op 12 september 1982, bij het bondsconcours van de Limburgse Bond van Tamboerskorpsen te Baexem behaalt de drumband een eerste prijs met promotie. Op 3 oktober 1982 neemt de majorettengroep deel aan het bondsconcours te Vlodorp en behaalt een eerste prijs. De fanfare neemt deel aan het bondsconcours te st.Michielsgestel. Onder leiding van de heer W. Cobben wordt in de superieure afdeling 300 punten in de wacht gesleept die goed zijn voor een duidelijke eerste prijs. In 1982 wordt ook gebruik gemaakt van een eervolle uitnodiging van de Nederlandse Ambassade in Duitsland om het staatsbezoek van H.M. Koniging Beatrix en Prins Claus muzikaal op te luisteren, op 1 maart heeft er op de Bonner markt een ontmoeting plaats gevonden tussen het Koninklijk paar en de fanfare St.Joseph.

In 1983 wordt het 75 jarig bestaansfeest gevierd met een 5 daags festival. Tijdens de viering van het 25 jarig bestaansfeest van de kapel de Hölter Jonge in 1984 hebben wij als gasten de muziekvereniging Bracht uit het Sauerland, waar wij in 1985 een tegenbezoek brengen. Op 25 oktober 1987 neemt de fanfare deel aan een bondsconcours te Voerendaal, ook daar wordt wederom een eerste prijs behaald in de Superieure afdeling. Op 18 juni 1988 wordt het korps voor de derde keer opnieuw geüniformeerd, dit kon alleen door de spontane inzet van de Merkelbeekse bevolking, instellingen en bedrijven. Door deze spontane medewerking werd het 80jarig jubileumfeest met vertrouwen tegemoet gezien.

In april 1989 neemt de fanfare afscheid van de heer W.Cobben. Op een algemene ledenvergadering besluiten de leden unaniem om verder te gaan met zijn zoon Roger Cobben. In oktober 1992 neemt de fanfare, onder leiding van Roger Cobben, deel aan een bondsconcours in de Rodahal te Kerkrade, daar halen zij wederom een eerste prijs in de Superieure afdeling. In 1997 neemt dirigent Leon Simons uit Landgraaf de muzikale leiding over van Roger Cobben. In 1999 neemt Ramon Kusters de muzikale leiding over van Leon Simons, met Ramon nemen wij in 2000 deel aan het bondsconcours in Heerlen in de afdeling uitmuntendheid.

Nieuw elan na het millennium

In 2001 neemt Chris Derikx de muzikale leiding over van Ramon, onder zijn leiding neemt de fanfare in 2006 deel aan het bondsconcours te Roermond, daar werd in de 5 divisie een eerste prijs met lof en promotie behaald en volgde tevens de uitnodiging voor deelname aan het landskampioenschap in maart 2007, daar werd wederom een eerste prijs met lof behaald en tevens de kampioenswimpel in de 5e divisie.

In maart 2008 namen wij afscheid van Chris Derikx waarna Ludo Roijen het korps tot april 2012 heeft gedirigeerd.

Ludo leidde de vereniging op 23 oktober 2011 naar de 3de fanfare divisie middels een mooie 1ste prijs (in de 4de divisie) die recht gaf op promotie op het LBM Bondsconcours in de Oranjerie te Roermond.

Kort na dit succes waarmee de fanfare haar opwaartse lijn bekroonde, nam Ludo afscheid als dirigent. Zijn verplichtingen t.a.v. zijn onderwijsbaan noopten hem hiertoe.

Vanaf 18 maart 2012 nam Sandro Moretti het dirigentschap over. Helaas scheidde de wegen tussen dirigent en korps reeds op 10 mei 2013, waarna Harrie Broun bereid is gevonden de functie interim in te vullen. 

Na een korte interim periode (17 mei t/m 29 september 2013) werd Harrie op 4 oktober na een korpsraadpleging aangesteld als dirigent van Fanfare St. Joseph. De wijze waarop de dirigent in de korte interimperiode (incl. zomervakantie) samen met de muzikanten het Galaconcert had voorbereid, getuigde van veel vakmanschap en werd door het korps gewaardeerd. Dit enthousiasme bleek wederzijds en resulteerde in een voortzetting van de samenwerking.

Deze samenwerking kreeg in 2016 een succesvol vervolg met de deelname aan het LBM Bondsconcours in de Oranjerie te Roermond. Het vele werk in de voorafgaande maanden werd beloond met een puntenaantal van 86 waarmee de fanfare promoveerde naar de 2e divisie.

 

 

Copyright © 2012. All Rights Reserved.